جهت جلوگیری از خروج لجن و دانه‌های شناور در فاضلاب، در خروجی واحدهای ته نشینی، دانه‌گیری، تغلیظ لجن و ... از سرریزهای ویناچ به همراه بافل (به منظور جلوگیری از ایجاد کف) استفاده می‌گردد.

عرض

طول

عمق

دبی 

2.4

2

2.9

Q=5 m3/day

2.4

3

2.9

Q=10 m3/day

2.4

5

2.9

Q=15 m3/day

2.4

6

2.9

Q=20 m3/day

2.4

8

2.9

Q=30 m3/day

2.4

9

2.9

Q=40 m3/day

2.4

11

2.9

Q=50 m3/day

2.4

12

2.9

Q=60 m3/day

 

با توجه به فضای موجود و بررسی فنی کیفیت فاضلاب، ابعاد پکیج‌ها قابل تغییر می‌باشد.