دریچه به طور کلی به منظور قطع و وصل جریان فاضلاب در کانال‌های انتقال استفاده می‌شود.

valve1

 دریچه پنستاک  (PENESTOCK) جهت قطع و وصل در لوله‌های ارتباطی عمقی بین مخازن و دریچه ACTUAROR جهت تنظیم سطح سیال داخل مخازن هوادهی استفاده می‌گردد.

valve2