از آنجا که یکی از هزینه‌های هنگفت دوره‌ی بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، هزینه‌ی حمل و دفع لجن جدا شده از فاضلاب می‌باشد، لذا آبگیری از لجن و در نتیجه کم کردن حجم آن، در کاهش هزینه‌های جاری تصفیه‌خانه، نقش اساسی خواهد داشت.

در سیکلون نیروی گریز از مرکز جهت جداسازی دانه از فاضلاب به صورت هیدرولیکی و با توجه به نحوه‌ی ورود پساب به سیکلون جریان گردابی ایجاد می‌گردد و دانه در قسمت قیفی شکل پایین آن جمع شده و فاضلاب دانه‌گیری شده از سرریز خروجی به فرآیند تصفیه باز می‌گردد.

hydrocyclone_1