تمامی آب‌هایی که مورد استفاده شرب قرار می‌گیرند باید گندزدایی شوند. گندزدایی موجب غیر فعال شدن باکتری‌ها درمبدا می‌گردد و چنان چه این باکتری‌ها در حین توزیع و یا در مخازن ذخیره وجود داشته باشند، باقیمانده گندزدا موجب نابودی آن می‌گردد. هدف اصلی گندزدایی آب از بین بردن یا تخریب پاتوژن‌ها است.

فاکتورهای ذیل در تعیین نوع گندزدا موثر می‌باشد:

١ -قدرت باکتری کشی ماده گندزدا زیاد باشد و بتوانددر شرایط عادی آب و نوع تصفیه ای که در آن استفاده میشود موثر واقع گردد.

٢ - فراهم بودن و آماده شدن سریع ماده گندزدا با قیمت مناسب و مصرف بدون خطرآن

٣ - مصرف مواد گندزدا هیچگونه اثرات سمی از خود در آب باقی نگذارد.

۴ - ماده گندزدا قادر باشد ب صورت باقی مانده در آب وجود داشته باشد.

۵ - سهولت تعیین میزان گندزدای مورد نیاز و سهولت کنترل آن در حین عمل و سهولت تعیین باقیمانده آن .

بر اساس فاکتورهای فوق، ٢ روش کلی گندزدایی وجود دارد:

١روش‌هایی که با واکنش شیمیایی عمل گندزدایی را انجام می‌دهند نظیر استفاده از کلر، دی اکسید کلر، برم ، ازن و...

٢ - روش‌هایی که فیزیکی عمل می‌کنند مثل به کار گرفتن اشعه ماوراء بنفش و گرما. این گروه از گندزداها برای حجم کم مناسب بوده و به دلایل اقتصادی برای گندزدایی آب‌ها و فاضلاب عموما از مواد شیمیایی استفاده می شود.

disinfection-systems