در این روش جهت تامین اکسیژن مورد نیاز از دستگاه دمنده‌ی هوا (بلوئر) و تجهیزات توزیع هوا (دیفیوزر)استفاده می‌شود. در این روش بلوئر هوای محیط را با دبی و فشار مورد نیاز به کف مخزن هوادهی منتقل کرده و از آنجا توسط دیفیوزرها، توزیع یکنواخت هوا داخل مخزن هوادهی صورت می‌پذیرد.