جهت جداسازی دانه‌های فاضلاب، دانه‌های جمع شده در چاله پمپاژ انتهای دانه‌گیر به همراه فاضلاب به کلاسیفایر یا سیکلون پمپاژ می‌گردد. در کلاسیفایر با ایجاد نیروی گریز از مرکز مکانیکی که توسط الکتروموتور گیربکس و شافت مارپیچ متصل به آن ایجاد می‌گردد، دانه‌ها از قسمت قیفی شکل انتهای آن خارج شده و فاضلاب دانه‌گیری شده از سر ریز خروجی به فرآیند تصفیه بازگردانده می‌شود.

classifier