استاندارد آب آشامیدنی بسته بندی شده-ویژگیهای میکروبیولوژی6267